Terminy rekrutacji do projektu

Informujemy, iż rekrutacja do projektu  „Własna firma z POWER-em – edycja II” rozpocznie się w dniu 25.01.2022 r. (wtorek) i potrwa do dnia 21.02.2022 r. (poniedziałek). W sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych.

W projekcie mogą brać udział osoby:

Pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku od 18 do 29 lat zamieszkujące bądź uczące się na obszarze województwa łódzkiego w powiatach: kutnowskim, łęczyckim, łowickim, rawskim, skierniewickim lub m. Skierniewice, które:

  • które utraciły zatrudnienie* po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID – 19 (minimum 80% uczestników),

lub

  • maksymalnie 20% uczestników mogą stanowić osoby, które nie utraciły  zatrudnienia po 01.03.2020 r., lecz znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku (tj. spełniają co najmniej jeden z warunków: są osobami z niepełnosprawnościami lub os. o niskich kwalifikacjach lub kobietami lub os. z kategorii NEET).

* Utratą zatrudnienia kwalifikującą do projektu jest:

– zarówno rozwiązanie, jak i nieprzedłużenie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, itp.,

– nie ma znaczenia czy rozwiązanie nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, pracownika czy za porozumieniem stron,

– zamknięcie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r. (jednocześnie musi jednak upłynąć co najmniej 12 miesięcy od tego zdarzenia).

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

  • osobiście w Biurze Projektu: ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno, w godz. 9:00-15:30
  • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera na powyższy adres Biura projektu
  • elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Adres e-mail: etio@poczta.onet.pl

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

W związku z tym, że nadal istnieje ryzyko związane z pandemią COVID-19, zachęcamy do korzystania z elektronicznej i telefonicznej formy kontaktu. 

W przypadku kontaktu bezpośredniego obowiązują następujące zasady:

  • do Biura obowiązkowo należy przychodzić w maseczkach (zakryte usta i nos) oraz zachować dystans społeczny.