Efekty projektu

Planowane efekty projektu:

– Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 36 osób

– Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 38 osób

– Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 38 osób

– Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 33 osoby

– Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 3 osoby

– Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – 3 osoby

– Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 5 osób

– Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w Programie – 10 osób

– Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 2 osoby

– Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 31 osób