O projekcie

„Własna firma z POWER-em – edycja II”

ADRESACI PROJEKTU

Projekt jest skierowany do 38 osób:

– w wieku  18-29 lat* pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym:

• osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r.**,

lub

• osób z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach. Osoby z tych grup, które nie utraciły zatrudnienia mogą stanowić max. 20% uczestników.

– z obszaru województwa łódzkiego (powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, miasto Skierniewice), tj. osób fizycznych, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

..

* Osoba w wieku 18-29 lat – to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 18 lat i nie ukończyła 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.

** Utratą zatrudnienia kwalifikującą do projektu jest:

– zarówno rozwiązanie, jak i nieprzedłużenie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, itp.,

– nie ma znaczenia czy rozwiązanie nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, pracownika czy za porozumieniem stron,

– zamknięcie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r. (jednocześnie musi jednak upłynąć co najmniej 12 miesięcy od tego zdarzenia).

..

FORMY WSPARCIA

  1. Wsparcie szkoleniowe (indywidualne i grupowe) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  2. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości  23.050,00 zł.
  3. Finansowego wsparcia pomostowego w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności – max. 16.800,00 zł (6 miesięcy x 2.800,00 zł).

..

WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE:

  • Stypendium szkoleniowe za każdą godzinę szkolenia.
  • Zwroty kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.
  • Catering na zajęciach grupowych.

Projekt nr POWR.01.02.01-10-0012/20 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu to: Zwiększenie szansy na założenie i utrzymanie funkcjonowania nowych przedsiębiorstw przez 38 osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. oraz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z subregionu skierniewickiego województwa łódzkiego (powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, miasto Skierniewice) w okresie X’2021-V’2023r.

Wartość projektu: 2 004 708,67 zł w tym dofinansowanie: 1 978 568,67 zł, w tym środki europejskie:1 689 568,46 zł.